View Root: 𐩪 𐩰 𐩢 (s¹ f ḥ)

Id398
Rad1𐩪
Rad2𐩰
Rad3𐩢
Rad4Not set
Conceptpour
Derivatives
Arabicسَفَحَ
Sabaic𐩪𐩰𐩢