View Root: 𐩨 𐩢 𐩧 (b-ḥ-r)

Id704
Rad1𐩨
Rad2𐩢
Rad3𐩧
Rad4Not set
Conceptsea
Derivatives
Sabaic𐩠𐩨𐩢𐩧 (h b ḥ r)